Política de privacitat

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

La Societat Espanyola de Ciències Forestals (d’ara endavant, SECF), amb personalitat jurídica d’associació i, per tant, sense ànim de lucre, és una associació constituïda el 12 de juny de 1991 i inscrita al Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb el número 1036.06, amb domicili social al Centro de Investigación Forestal de Lourizán, carretera de Marín, km 3,5, Lourizán (Pontevedra), i CIF G-36174852. És, a més, la titular de les marques comercials SECF, SECFORESTALES i SECFORESTALES.ORG i dels drets de propietat intel·lectual sobre imatges, textos, dissenys, animacions o qualsevol altre contingut o elements d’aquest lloc web, i té els permisos necessaris per al seu ús.

Adreça electrònica: secforestales@secforestales.org

1. Formulari de contacte web

a. Finalitat. Respondre a la vostra sol·licitud d’informació, feta a través del nostre formulari de contacte.

b. Legitimació. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés de la persona interessada.

c. Destinataris. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

2. Exclusiu per a contactes professionals

a. Finalitat. La Societat Espanyola de Ciències Forestals processa les vostres dades personals per mantenir la relació professional que mantenim entre tots dos.

b. Legitimació. La legitimació per al tractament de les vostres dades és l’interès legítim.

c. Destinataris. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

3. Enviament del butlletí

a. Finalitat. Gestionar l’enviament d’informació de la SECF als usuaris i usuàries que s’hi subscriguin.

b. Legitimació. La legitimació per al tractament de dades personals és el consentiment exprés de les persones interessades que se subscriguin a aquest servei marcant la casella destinada a aquest efecte.

c. Destinataris. No se cediran dades a tercers tret que es requereixi legalment.

4. Candidatures espontànies

a. Finalitat. Fer-vos partícips dels processos de selecció del personal realitzats per la SECF.

b. Legitimació. La legitimació per al tractament de dades personals es basa en el consentiment exprés de la persona interessada, conferit en virtut de la seua candidatura espontània.

c. Destinataris. No se cediran dades a tercers tret que es requereixi legalment.

5. Exclusiu per als clients

a. Finalitat

- A la SECF tractem les vostres dades personals per tal de gestionar els serveis administratius i logístics derivats de la relació contractual, així com els compromisos derivats del contracte.

- En cas que ens n’hàgiu donat consentiment, a la SECF tractem les vostres dades per tal d’oferir-vos els nostres productes i serveis, així com informació sobre conferències, xerrades i formació del sector.

b. Legitimació. La legitimació per al tractament de les vostres dades és el consentiment exprés de la persona interessada, el compliment d’una obligació legal i l’execució d’un contracte.

c. Destinataris. No se cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

DRETS EN EL TRACTAMENT DE DADES

Per a tots els tractaments de dades presents en aquesta política de privacitat, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, així com altres drets desenvolupats en la informació addicional.

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que la SECF pot recopilar mitjançant l’ús, la navegació pel web, a través dels nostres formularis, via correu electrònic o amb motiu de la relació contractual que us uneix amb la SECF són dades personals. A l’hora d’omplir cadascun dels formularis del nostre web, hi haurà una sèrie de dades obligatòries, els camps de les quals estan marcats amb el símbol *. En cas de no omplir-los, no es podran realitzar les finalitats descrites en cadascun dels formularis. En alguns casos, us informem que per la simple utilització i navegació en el nostre web, la SECF emmagatzemarà dades relatives a:

- Adreça IP;

- Versió del navegador;

- Sistema operatiu;

- Durada de la visita o de la navegació pel web.

La SECF es reserva el dret de modificar o adaptar aquesta política de privacitat en qualsevol moment. Per tant, us recomanem que la reviseu cada vegada que accediu al web.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

La finalitat de tractar les dades recollides a través dels formularis disponibles al nostre web, per correu electrònic o mitjançant la relació contractual que us vincula a la SECF es descriurà, en cada cas, en la informació bàsica sobre protecció de dades.

Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

A la SECF conservarem les vostres dades personals durant els terminis indicats en el quadre següent:
Formulari de contacte web: les vostres dades personals seran processades durant el temps estrictament necessari per respondre a la vostra sol·licitud.
Enviament del butlletí: les vostres dades personals es conservaran fins que cancel·leu la subscripció al butlletí de la SECF.

Candidatura espontània: en virtut de la política de conservació de la SECF, les vostres dades personals es conservaran durant un període màxim d’un any a partir de la recepció del currículum.

Exclusiu per a contactes professionals: fins que no acabi la nostra relació professional o decidiu cancel·lar el tractament de les vostres dades de contacte o oposar-vos-hi.

Exclusiu per a clients: les vostres dades personals seran tractades fins que finalitzi la relació contractual. Un cop acabada, i amb finalitats comercials, les vostres dades es conservaran durant un període de 6 anys, d’acord amb el que estableix el Codi de comerç. A efectes fiscals, les vostres dades es conservaran durant un període de 4 anys, d’acord amb el que estableix la Llei general tributària.

Les vostres dades personals utilitzades per als enviaments sobre els nostres productes i serveis, així com informació sobre conferències, xerrades i formació en el sector, es conservaran fins que no en revoqueu el consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La legitimació per al tractament de les dades contingudes en aquesta política de privacitat és:

1. Execució d’un contracte de prestació de serveis.

2. Consentiment explícit de la persona interessada als tractaments de dades següents:

- Tractament de dades en formularis de contacte web.

- Tractament de les dades facilitades en la subscripció al butlletí de la SECF.

- Tractament de les dades proporcionades en virtut de la seua candidatura espontània.

- Tractament de dades de clients que apareixen en les factures i en els contractes.

- L’enviament d’informació sobre els nostres productes i serveis, així com informació sobre conferències, xerrades i formació del sector, es mantindrà fins a revocar-ne el consentiment.

3. Compliment d’una obligació legal

- Els terminis de conservació de les vostres dades un cop finalitzada la relació contractual es basen en el compliment de les disposicions del Codi de comerç.

- La comunicació de les vostres dades quan així ho sol·liciti la inspecció tributària s’empara en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

4. Interès legítim perseguit pel responsable del tractament

- El tractament de les dades de contactes professionals.

A quins destinataris se’ls comunicaran les vostres dades?

Tal com s’indica en la informació bàsica, no se cediran dades a tercers, tret que la llei ho requereixi. En els casos en què sigui necessari, les dades de clients podran ser transferides als organismes següents, complint amb una obligació legal:

1. Les dades necessàries per al compliment de l’obligació legal es poden transferir a l’Agència Tributària espanyola.

2. A les institucions bancàries corresponents, per estar al dia dels pagaments.

3. En el cas que se’ns sol·liciti, les vostres dades seran cedides a la Inspecció de Treball.

Quins són els vostres drets en relació amb el tractament de dades?

Com a titular de les dades teniu dret a obtenir confirmació sobre l’existència d’un tractament de les vostres dades, a accedir a les vostres dades personals, a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si cal, a sol·licitar-ne la supressió, quan, entre altres motius, les dades deixin de ser necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o quan, com a persona interessada, en retireu el consentiment. La SECF tractarà i conservarà les vostres dades d’acord amb la normativa vigent, sense perjudici que, com a persona interessada, pugueu sol·licitar-ne, en qualsevol cas, la limitació del tractament. En determinats casos, podreu exercir el vostre dret a la portabilitat de les dades, que us seran lliurades, a vós o al nou controlador de dades que designeu, en un format estructurat, d’ús comú o lectura mecànica. Teniu dret de revocar el vostre consentiment en qualsevol moment per a qualsevol dels tractaments per què l’hàgiu donat. Per exercir els vostres drets, poseu-vos en contacte amb nosaltres a secforestales@secforestales.org. Teniu dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que considereu que no s’ha atès adequadament l’exercici dels vostres drets. El termini màxim per resoldre-ho serà d’un mes des de la recepció de la sol·licitud. En cas de qualsevol modificació de les vostres dades, us agraïm que ens ho notifiqueu per escrit per tal de mantenir-les actualitzades.

© Copyright 2020 Sociedad Española de Ciencicas Forestales. Tots els drets reservats.