Taules Temàtiques

Les taules temàtiques volen donar cabuda a problemes socials rellevants per als quals les diferents disciplines socials, mètodes i eines promouen solucions. Es tracta que les aportacions tendeixin, més que a descriure mètodes i aproximacions, a mostrar com poden ajudar a la solució d’aquests reptes, per col·laborar a assolir les metes dels objectius de desenvolupament sostenible. Per tant, s’espera que les aportacions s’enfoquin als problemes més que a les disciplines, i que el desenvolupament del Congrés serveixi per aportar solucions basades en la naturalesa per a una societat més justa i sostenible.

En aquest sentit, les paraules clau que s'enumeren per a cada taula temàtica recopilen de manera no excloent els problemes que s’hi poden abordar, així com les eines utilitzades per solucionar-los.

Les taules temàtiques del 8è Congrés Forestal Espanyol són:

 

  GESTIÓ DE RISCOS I PERTORBACIONS VINCULADES AL CANVI GLOBAL

Paraules clau: riscos biòtics i abiòtics, incendis forestals, sanitat forestal (plagues i malalties), espècies invasores, dinàmiques poblacionals extremes, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

 

 

 

  BIOECONOMIA: SERVEIS ECOSISTÈMICS, FOREST I INDÚSTRIA

Paraules clau: aprofitaments, silvicultura, plantacions, planificació, productes fusters i no fusters, recursos cinegètics i piscícoles, sistemes agrosilvopastorals, economia circular, bioenergia, construcció en fusta, ús recreatiu, conservació i millora de recursos genètics, ecoturisme, boscos urbans, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

 

 

 

  CONSERVACIÓ DE SÒLIS I RECURSOS HÍDRICS

Paraules clau: hidrologia forestal i restauració hidrològica, restauració d’ecosistemes i silvicultura, cabals ecològics i ecosistemes aquàtics, qualitat d’aigües, bioenginyeria, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

 

 

   ACCIÓ PEL CLIMA: GESTIÓ FORESTAL ADAPTATIVA PER A LA MITIGACIÓ I L'ADAPTACIÓ

Paraules clau: Silvicultura, repoblacions, migració assistida, planificació, conservació i millora de recursos genètics, quantificació i valoració de CO2, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

 

 

   CONSERVACIÓ D'HÀBITATS I FOMENT DE LA BIODIVERSIDAT

Paraules clau: ecologia i biodiversitat forestal, gestió forestal, conservació de la diversitat genètica, plans de recuperació d’espècies amenaçades, espais protegits, boscos madurs, ecologia del paisatge, sistemes de suport a la presa de decisions (modelització, inventaris, cartografia i bases de dades).

 

 

    GOVERNANÇA I INTEGRACIÓ SOCIAL

Paraules clau: Paraules clau: desenvolupament rural, política forestal, participació social, història forestal, sociologia rural, legislació i normes forestals, propietat forestal, associacionisme i xarxes forestals, comunicació, educació i divulgació.

 

 

   DE LES DADES A LES DECISIONS

Paraules clau: inventaris, lidar, models, simulacions, ontologies, sistemes d'informació geogràfica, cartografia, sensors remots, teledetecció, Internet de les coses, traçabilitat, dades massives, aprenentatge automàtic, mineria de dades, intel·ligència artificial.